• +359 888 099 099

Политика за Поверителност

  • Home
  • /
  • Политика за Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Име и координати за контакт на администратора на лични данни

„СОФИЯ ЛЕНД РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 203261897, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Н. Й. Вапцаров“ № 61, телефон: +359 888 099 099, имейл: a.spasova@slre.bg.

Като администратор на лични данни дейността на дружеството и нашия уеб сайт изцяло са съобразени с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2017 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, в сила от 25 май 2018 година (Общ регламент относно защитата на данните).

Приканваме всички наши клиенти и потребители да се запознаят внимателно с настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни, и в случай на въпроси да се свържат с нас чрез страницата ни за контакт. Ако по някаква причина не сте съгласни с някои от условията в този документ, препоръчваме да не използвате уеб сайта ни.

Политиката за поверителност и защита на личните данни в „СОФИЯ ЛЕНД РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ ООД е изготвена и се основава на  действащото законодателство в Европейския съюз и Република България.

Бисквитки (Cookies)

Cookie, обикновено наричана просто „бисквитка” е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, например Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera, Mozilla Firefox, Chrome и т.н., а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър.

Използваните в SLRE.BG бисквитки не са свързани персонално с Вас, не разпознават вашата индивидуална самоличност, не събират и запазват Вашата информация и чрез тях не можете да бъдете идентифицирани. Бисквитките са необходими за правилната функционалност на уебсайта. Тези „бисквитки” не се използват за други цели, освен описаните тук. Всеки посетител на уебсайта може по всяко време да предотврати настройването на „бисквитките“ чрез уебсайта ни или чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на „бисквитките“. В случай че се откажете от бисквитките това може да се отрази негативно на функционалността на уебсайта ни.

Какво се разбира под „лични данни“ и „обработване на лични данни“

  • „Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността – като например: име, идентификационен номер, ЕГН, данни за контакт – местонахождение, пощенски адрес, телефонен номер, email адрес, онлайн идентификатор, IP адрес и др. Тези признаци може да са част от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице.
  • „Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Защо обработваме Вашите лични данни

С цел посредничество при продажбата на недвижими имоти в най-големия нов жилищен проект в столицата – „София Ленд Резиденс“, включващо следните услуги запознаване на клиентите с инвестиционния обект, ценообразуване, юридическа, инженерна и финансова консултация, правни и административни услуги по подготовка и нотариално изповядване на сделка с недвижим имот, както и за следпродажбено обслужване, е необходимо да съберем Ваши лични данни.

Събраните лични данни служат за кореспонденция с Вас, за да Ви предоставим изискана от Вас информация във връзка с предлаганите услуги, за идентификация преди сключване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, както и при оформяне на документи за сключване на окончателен договор за покупко-продажба.

Ако даден потребител или клиент се свърже с администратора чрез страницата ни за контакт, личните данни, предавани от субекта на данни по негова преценка (напр. имейл адрес), се получават и съхраняват автоматично, с цел получаване на изпратената от него електронна кореспонденция. Такива лични данни, предавани на доброволен принцип от субект на данни на администратора на данни, се обработват (вкл. съхраняват) само за целите, за които са предоставени съобразно предназначението на кореспонденцията, определено от субекта на данни, включително за връзка със субекта на данните за целите на предоставяне на отговор на неговото електронно съобщение или изпращането на информация, която той е поискал. В случай че за постигане на посочените цели, е необходимо предоставянето на допълнителни лични данни, ние уведомяваме потребителя или клиента като разясняваме дали предоставянето на лични данни се изисква по закон или е необходимо за сключването на договор, дали е налице задължение за предоставяне на личните данни и последиците от непредоставянето им. Обработването на личните Ви данни ще се извършва по Ваше изрично изразено и доброволно предоставено съгласие.

Категории лични данни, които обработваме:

Отделните категории лични данни, които може да обработваме, ако ни бъдат предоставени от потребителя на сайта или клиента чрез формата ни за контакт са: име, имейл, телефон.

Когато посещавате SLRE.BG, уебсайтът събира информация единствено от Вашия браузър, с цел технически да Ви показваме уебсайта, а именно: използваните видове и версии на браузъра; операционната система, използвана от системата за достъп; уебсайтът, от който достига до нашата интернет страница (т.нар. Референти); датата и часа на достъп до интернет страницата; адреса на интернет протокола (IP адрес); доставчикът на интернет услуги на системата за достъп и други подобни данни и информация, която може да бъде използвана в случай на атаки на нашите системи за информационни технологии. След посещението Ви на уебсайта, тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра, отделно от всички лични данни, предоставени от Вас (чрез изпращане на имейл например). При съхраняването на тези общи данни и информация уебсайтът ни не прави никакви заключения относно самоличността на субекта на данните.

Свързани интернет страници

На уебсайта на „СОФИЯ ЛЕНД РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ ООД има тракинг пискел на Facebook, Google, linkedin.com, който служи платформите да събират информация за потребителите с маркетингова цел на SLRE.BG. Същите тези кодове, които са на сайта служат и за ремаркетинг кампании (през горните платформи), т.е. потребители, които са посетили сайта ни, тези скриптове ги разпознават и същите тези потребители, когато посещават други сайтове/медии, получават маркетингова информация (банер, фейсбук постове, видео и други).  На сайта има и пиксел на Google Analytics, който също събира данни за посетителите на сайта за вътрешна статистическа информация.
Принципи, от които се ръководим и които спазваме

Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение. „СОФИЯ ЛЕНД РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ ООД стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност.

Правно основание за обработването на личните данни

Правното основание за обработката на лични данни, предоставени от потребителя или клиента, осъществили контакт със „СОФИЯ ЛЕНД РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ ООД чрез оповестените на уебсайта координати за контакт, в зависимост от целта на субекта чрез реализираната кореспонденция може да бъде: предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор или изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна; или спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора.

Ако обработването на лични данни е необходимо, но няма друго основание за такава обработка, ние ще се снабдим с изричното предварително съгласие на субекта на данните. 

Срок на съхранение на личните данни

Администраторът съхранява личните данни на субекта на данните само за периода, необходим за постигане на целта на обработване, но не по-малко от изискуемия от приложимото българско и/или европейско законодателство период на съхранение. След изтичането на този период, съответните данни се блокират или изтриват, доколкото вече не са необходими.

Права на субектите на лични данни

Право на достъп до информация: Като субект на лични данни Вие имате право да поискате от нас информация дали, как и за какви цели обработваме Ваши лични данни, както и да получите копие от тях.

Право на коригиране: В случай че обработваме непълни/грешни Ваши данни, Вие имате право да поискате да ги коригираме без ненужно забавяне или допълним, ако последното отговаря на горепосочените цели на обработване.

Право на изтриване: Вие имате право да поискате да изтрием личните данни, отнасящи се до Вас.

Моля, имайте предвид, че е възможно да има причини изтриването да не бъде извършено веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на тези данни.

Право на ограничаване на обработването: Вие имате право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, отнасящи се до Вас.

Право на преносимост на данните: Вие имате право да поискате от нас да предоставим личните данни, които Ви засягат и които Вие сте предоставили на „СОФИЯ ЛЕНД РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ ООД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна.

Право на възражение: В случай че обработваме лични данни, отнасящи се до Вас, като сме посочили за основание за това нашия легитимен интерес и/или изпълнението от нас на задача от обществен интерес, включително профилиране на същите основания, Вие можете да възразите срещу тази обработка.

Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен.

Право на оттегляне на съгласието, когато обработването се основава на съгласие, по всяко време, като оттеглянето не засяга законосъобразността на обработването въз основа на това съгласие, преди оттеглянето му.

Право на жалба до надзорен орган и ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни: В случай че смятате, че нарушаваме българското или европейското законодателство, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на ситуацията с цел предприемане на незабавни мерки за ограничаване на закононарушението. Във всички случаи, имате право да подадете жалба пред надзорния орган, отговорен за защита на личните данни в държавата членка на Европейския съюз на Вашето обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.

В Република България този надзорен орган е Комисия за защита на личните данни, с адрес:

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Промени в Политиката за защита на личните данни

„СОФИЯ ЛЕНД РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ ООД си запазва правото да подобрява и актуализира Политиката си за поверителност и защита на личните данни в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики. Всички промени ще бъдат публикувани на тази интернет страница и ще влязат в сила от публикуването им.